A A A
Petak, 17 Rujan 2021
Poziv za Građane Vlasenice PDF Ispis E-mail
Autor SO Vlasenica   
Srijeda, 16 Travanj 2008 16:10

Poziv za javnu raspravu o nacrtu Strategije partnerstva

Načelnik opštine Vlasenica i Radna grupa pozivaju građane opštine Vlasenica da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi o nacrtu Strategije partnerstva koja će se održati prema sljedećem rasporedu:
(1) Savjeti mjesnih zajednica, nevladine organizacije, udruženja, sportske, kulturne i naučne organizacije i drugi zainteresovani građani 23.4.2008. godine u 15,00 časova u Skupštinskoj sali u zgradi opštine
(2) Predstavnici javnih preduzeća, ustanova, privredni subjekti i drugi zainteresovani građani 23.4.2008. godine u 18,00 časova u Skupštinskoj sali u zgradi opštine

Imajući u vidu aktivnu ulogu građana u novom pravnom sistemu RS i BiH i značaj pitanja koja se regulišu Strategijom partnerstva, Radna grupa će tokom rasprava dati građanima jasne i potpune informacije na njihova pitanja, primjedbe, mišljenja, sugestije i prijedloge.
Kopija nacrta Strategije partnerstva je dostupna na Info pultu (Centar za pružanje usluga građanima) u zgradi opštine svim zainteresovanim licima svakim radnim danom od 8 do 15 časova, kao i u prilogu ovog arikla.


Sve prijedloge, sugestije i preporuke u vezi nacrta Strategije partnerstva možete dati putem knjige primjedbi ili dostaviti u pismenoj formi na Info pult do 22.4.2008. godine.

 

Nacrt


Republika Srpska enitet Bosne i Hercegovine
OPŠTINA VLASENICA


SKUPŠTINA OPŠTINE VLASENICA


STRATEGIJA PARTNERSTVA
Mart, 2008. godine


SADRŽAJ
1. UVOD........................................................................................... 3
2. Definicija koncepta partnerstva ...................................... 3
3. Pravni osnov partnerstva.................................................... 4
4. Potencijalni partneri.......................................................... 4
4.1. Kriteriji za odabir partnera ...................................... 5
5. Oblici partnerstva.............................................................. 8
6. Oblasti opštinskog djelovanja u kojima je ostvarivo partnerstvo ... 8
6.1. Kriterijumi za odabir partnerskih aktivnosti...... 9
7. Metodologija izrade strategije .......................................... 9
8. Veza strategije partnerstva sa drugim dokumentima ... 10
9. Izgradnja partnerstva kroz projektni ciklus ................ 10
10. Praćenje i implementacija strategije............................. 14

1. UVOD
U svrhu povećanja stepena realizacije programa i projekata, kao i efikasnije upotrebe
ograničenih resursa izgrađen je koncept partnerstva, koji se nalazi pred Vama.
Ovaj dokument daje uvid u sve aspekte partnerstva, a zasniva se na pilot projektima koje
opština realizuje u partnerstvu sa civilnim društvom.
Ovaj dokument ima status javnog dokumenta koji treba da postane bitan instrument lokalne
uprave u stvaranju pozitivnog okruženja kroz zajedničko djelovanje lokalnih aktera i
vlasti.


2. Definicija koncepta partnerstva
Partnerstvo predstavlja institucionalizovanu interakciju između dvije ili više
strana – gdje jednu stranu čini lokalna uprava (ili njena pripadajuća ili pridružena
institucija) a drugu stranu čini građansko društvo – radeći zajedno u ostvarenju
zajedničkog cilja kroz kreiranje i sprovođenje aktivnosti koje su usmjerene ka rješavanju
zajednički identifikovanih problema i podjeli odgovornosti za opšti rezultat.
Stoga svaka partnerska aktivnost u okviru projekata bi trebala da se zasniva na stavu da:
- Uključeni partneri dijele zajednički cilj i viziju,
- Uključeni partneri doprinose cjelokupnom sprovođenju aktivnosti,
- Uključeni partneri dijele odgovornost za cjelokupno sprovođenje
aktivnosti,
- Dolazi do uspostavljanja institucionalizovanih mehanizama za
pokretanje, sprovođenje i ocjenjivanje partnerstva.

3. Pravni osnov partnerstva
Niz zakona neposredno ili posredno reguliše načine za ostvarivanje prava građana da
učestvuju u donošenju odluka koje su bitne za njihovu egzistenciju, materijalni rad, razvoj
kreativnih sposobnosti, duhovni život i potvrđivanje čovjeka kao svjesnog aktera svih
društvenih zbivanja.
Polaznu osnovu za Strategiju partnerstva predstavlja Evropska povelja o lokalnoj
samoupravi iz koje proizilaze Preporuke o principima učešća građana.
Principi Povelje inkorporisani su u Zakonu o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srpske“, broj 101/04,42/05 i 118/05). U skladu sa članom 2. Zakona o lokalnoj
samopravi, lokalna samouprava predstavlja „pravo građana da učestvuju u ostvarivanju
zajedničkih interesa pripadnika lokalne zajednice, direktno ili putem svojih slobodno i
demokratski izabranih predstavnika“.
Najvažnije poglavlje Zakona je poglavlje X koje ističe postojanje partnerstva između
organa lokalne samouprave i građana regulisanjem direktnog učešća u odlučivanju
građana u lokalnoj samoupravi.
Pravni osnov za Strategiju partnerstva je utemeljen u članu 2. Statuta opštine Vlasenica
i detaljnije razrađen u poglavlju VII Statuta („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj
4/07).


4. Potencijalni partneri
Akteri u procesu partnerstva su:
1. Opština ili organ lokalne samouprave
2. Formalne grupe građana (nevladine organizacije, udruženja građana, mjesne
zajednice, sportske, kulturne, naučne i druge organizacije),
3. Neformalne grupe građana (grupa građana okupljena radi rješavanja zajednički
identifikovanog problema),
4. Javna preduzeća i ustanove,
5. Privatni sektor,
6. Fizička lica.
5. Opština ili organ lokalne samouprave u partnerski odnos može stupiti preko svojih
tijela ili službi bilo da je riječ o Skupštini opštine Vlasenica, Nečelniku opštine,
Administrativnoj službi, Radnim tijelima i dr.
Građani u partnerski odnos stupaju najčešće organizovano putem mjesnih zajednica,
udruženja, nevladinih organizacija i u partnerski odnos ulaze kao cjelina putem svojih
predstavnika.

 

4.1. Kriteriji za odabir partnera
Kriterijume možemo podijeliti na generalne i pojedinačne:
Generalni kriteriji se odnose na sve partnere i oni su sljedeći:
- Ugled i kredibilitet
- Legitimnost i autoritet
- Kapacitet za doprinos
- Pouzdanost i posvećenost
- Pojedinačni kriterijumi


1) Nevladine organizacije
(1) Svojsvo pravnog lica i djelovanje na području opštine Vlasenica,
(2) Svojim djelovanjem promovišu „Kodeks ponašanja za nevladine organizacije
BiH“,
(3) Provode aktivnosti koje su za opšte dobro zajednice ili/i su u skladu sa
identifikovanim potrebama građana,
(4) Finansijski izvještaji su im transparentni i blagovremeno podnose izvještaje o
svom radu,
(5) Sredstva dobijena za realizaciju projekata iz budžeta opštine ne smiju koristiti
za finansiranje naknada svojim članovima koje se već podmiruju iz budžetskih
sredstava po posebnim propisima,
(6) Postoji iskazana volja i spremnost za aktivnu uključenost nevladine
organizacije u partnerski odnos sa opštinom,
(7) Postoji spremnost za učešće u partnerskoj aktivnosti kroz različite vidove
doprinosa (finansijska i materijalna sredstva, rad, stručne usluge, volontiranje
i dr.)
(8) Posjedovanje ljudskih i materijalnih kapaciteta za učešće u partnerskoj
aktivnosti,
(9) Lista implementiranih projekata u cilju procjene iskustva i kontinuiteta rada u
određenoj oblasti,
(10) Dosadašnje iskustvo u zajedničkoj saradnji sa opštinom.


2) Savjeti mjesnih zajednica, udruženja građana, sportske, kulturne, naučne i druge
organizacije

(1) Djelovanje na području opštine Vlasenica,
(2) Provode aktivnosti koje su za opšte dobro zajednice i/ili su u skladu sa
identifikovanim potrebama građana,
(3) Finansijski izvještaji su im transparentni i blagovremeno podnose izvještaje o
svom radu,
(4) Postoji iskazana volja i spremnost za aktivnu uključenost MZ/udruženja
građana/organizacija u partnerski odnos sa opštinom,
(5) Sredstva dobijena za realizaciju projekata iz budžeta opštine ne smiju koristiti
za finansiranje naknada svojim članovima koje se već podmiruju iz budžetskih
sredstava po posebnim propisima,
(6) Postoji spremnost za učešće u partnerskoj aktivnosti kroz različite vidove
doprinosa (finansijska i materijalna sredstva, rad, stručne usluge i dr.)
(7) Posjedovanje ljudskih i materijalnih kapaciteta za učešće u partnerskoj
aktivnosti,
(8) Dosadašnje iskustvo u zajedničkoj saradnji sa opštinom,
(9) Lista implementiranih projekata u cilju procjene iskustva i kontinuiteta rada u
određenoj oblasti.

 

3) Javna preduzeća i ustanove
(1) Da je predloženi projekat podesan za rješavanje po partnerskom modelu,
(2) Da javno preduzeće/ustanova želi da učestvuje u partnerstvu kroz materijal, rad,
stručne usluge ili finansijska sredstva,
(3) Dosadašnja iskustvo u saradnji sa opštinom.4) Pravna lica – privatni sektor
(1) Da posjeduju registraciju kod nadležne institucije za bavljenje predmetnom
djelatnošću,
(2) Da svojom idejom doprinose ostvarenju zajedničkog cilja i opšteg interesa
zajednice,
(3) Da izražava volju da projekat realizuje po partnerskom modelu,
(4) Da zadovoljava uslove definisane članovima 22-27. Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 9/04,19/05,52/05,8/06,24/06 i 7/06).
5) Fizička lica
(1) Da posjeduju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Vlasenica,
(2) Da svojom idejom doprinose ostvarenju zajedničkog cilja i opšteg interesa
zajednice,
(3) Da je spreman/a da projekat realizuje po partnerskom modelu.

 

5. Oblici partnerstva
U lokalnoj upravi definišu se tri oblika partnerstva i to:
1. Javni sektor – Javni sektor
2. Javni sektor – Privatni sektor
3. Javni sektor – Građani
Ova strategija ima zadatak da institucionalizuje partnerstvo između javnog sektora i
građana, odnosno opštine kao lokalne zajednice i civilnog društva tj. građana
organizovanih u mjesne zajednice, udruženja,organizacije, neformalne grupe ili
pojedince. Pri tome je fokus na:
1) Partnerstvo u utvrđivanju standarda u pružanju usluga i
2) Partnersvo u provođenju opštinskih zadataka i odgovornosti.

 


6. Oblasti opštinskog djelovanja u kojima je
ostvarivo partnerstvo

- Ekonomski razvoj,
- Demokratizacija,
- Socijalni razvoj, socijalna pomoć i kultura,
- Edukacija i sport
- Životna sredina i
- Infrastruktura.

6.1. Kriterijumi za odabir partnerskih aktivnosti
1. Broj uključenih partnera i građana u realizaciju partnerske aktivnosti,
2. Učešće partnera u implementaciji partnerske aktivnosti (rad, finansijska
i materijalna sredstva, volontiranje, stručna ekspertiza i dr.)
3. Stepen u kojem projekat zadovoljava potrebe lokalne zajednice
4. Efekti na razvoj lokalne zajednice
5. Afirmisanje javnosti rada državnih organa
6. Partnerska aktivnost pomaže rješavanju problema osoba sa posebnim
potrebama, starih osoba, omladine, nezaposlenih, izbjeglica i povratnika
7. NJegovanje i očuvanje kulture i kulturnog nasljeđa
8. Afirmiše obrazovanje i razvoj sporta
9. Afirmiše, pomaže i unapređuje očuvanje životne sredine i podiže nivo
ekološke kulture

 


7. Metodologija izrade strategije
U cilju provjere polazne osnove Koordinacioni tim opštine Vlasenica je sproveo
istraživanje javnog mijenja o upoznatosti građana sa modulom partnerstvo, u mjesecu
novembru 2007. godine, na uzorku od 202 ispitana građana. Prema rezultatima
istraživanja 5,50% građana je odgovorilo potvrdno odnosno da je upoznato sa modulom
partnerstva.
Nakon imlementacije izabranih pilot partnerskih aktivnosti koje će biti realizovane do
aprila 2008. godine očekuje se povećanje procenta upoznatosti građana sa modulom
partnerstva.
Da bi se Strategija donijela i implementirala potrebno je ostvariti potpunu saradnju sa
svim akterima, putem neposrednih kontakata, razmjenom prikupljenih podataka, javnim
raspravama o Nacrtu strategije (NVO, mjesnima zajednicama, javnim
ustanovama/preduzećima,udruženjima, medijima, klubovima političkih partija koje djeluju
u Skupštini opštine Vlasenica i dr.).

U cilju upoznavanja sa sadržajem strategije, tokom procesa donošenja potrebno je
ostvariti potpunu saradnju sa sredstvima informisanja i nakon usvajanja Nacrta ista će
biti objavljena na zvaničnoj web stranici i distribuirana svim potencijalnim
partnerima u procesu, građanima u cilju prikupljanja što većeg broja prijedloga za izradu
konačne verzije.
Nakon usvajanja konačnog dokumenta potrebno je obezbjediti praćenje implementacije, kroz
proces ažuriranja i dorade.

 


8. Veza strategije partnerstva sa drugim
dokumentima

Strategija partnerstva predstavlja aneks Strategije razvoja opštine Vlasenica 2007-
2012. godina i predstavlja sastavni dio navedenog dokumenta.
Pored navedenog, vezu sa ovom Strategijom nalazimo i u drugim aktima koje je usvojila
Skupština opštine: Program kapitalnih investicija (posebno: Odluka o kriterijumima
rangiranja investicionih projekata, Strategija komuniciranja Koordinacionog tima,
Odluka o načelu i načinu podnošenja Prjedloga za investiranje za Program kapitalnih
investicija).
Usvajanjem Strategije partnerstva sa građanima pružaju se nove mogućnosti neposrednog
odlučivanja u poslovima koje su u nadležnosti lokalne uprave, odnosno zajednička
realizacija utvrđenih ciljeva za postizanje opšteg interesa cjelokupne lokalne
zajednice.

 


9. Izgradnja partnerstva kroz projektni ciklus
Projektni ciklus partnerstva podrazumjeva četiri koraka:


Korak I – Identifikacija problema
Ovaj korak se fokusira na zajedničku identifikaciju problema koji treba da se riješi
kroz model partnerstva. S obzirom da je riječ o organu lokalne samouprave
identifikacija problema će se vršiti putem javnih sastanaka i rasprava o nacrtu budžeta,
i u periodu prikupljanja prijedloga za program kapitalnih investicija.
U svrhu pravovremenog identifikovanja problema mogu se koristiti i drugi mehanizmi kao
što je istraživanje javnog mijenja, pisani prijedlozi, sugestije građana ali sve prije
usvajanja konačnog prijedloga budžeta.
Korak II - Izrada akcionog plana
Ovaj korak predstavlja zajedničko učešće partnera, na razradi aktivnosti, odgovornosti, i
vremerskog okvira za realizaciju identifikovanog problema. Za realizaciju ovog koraka
formiraju se radne grupe koje učestvuju u izradi akcionog plana.
Koordinacioni tim je tijelo koje koordinira partnerskim aktivnostima i namanje jedan
član radne grupe mora biti iz sastava koordinacionog tima.
Nakon izrade akcionog plana radna grupa je dužna informisati javnost o akcionom planu.
Pored akcionog plana, svi partneri koji učestvuju u realizaciji partnerske aktivnosti
potpisuju Sporazum o partnerstvu.
Korak III - Implementacija akcionog plana
Ovaj korak predstavlja realizaciju akcionog plana uz učešće svih partnera. Svi partneri
koji su potpisali Sporazum o partnerstvu su odgovorni za realizaciju aktivnosti
definisanih u akcionom planu.
Realizacija akcionog plana ogleda se u učešću partnera koje može biti u različitim
vidovima ( fizički rad, stručna ekspertiza, finansijska sredstva, volontiranje i dr.). U
realizaciju se mogu uključiti vanjski saradnici koji mogu dati dodatni doprinos svojim
kapacitetima i stručnošću.
Korak IV – Nadgledanje i vrednovanje sprovođenja akcionog plana
Ovaj korak se realizuje tokom implementacije akcionog plana kao i prilikom vrednovanja
ostavrenih rezultata.
Nadgledanje i vrednovanje rezultata vrši Tim kojeg imenuje Načelnik opštine, a
sastavljen je od predstavnika svih partnera koji su uključeni u realizaciju partnerske
aktivnosti.


Tim prati cjelokupnu realizaciju partnerske aktivnosti i po završetku podnosi izvještaj
Načelniku.
Načelnik je dužan konačan izvještaj o realizaciji partnerske aktivnosti podnijeti
Koordinacionom timu na razmatranje.
Ova aktivnost pojačava zajedničku odgovornost svih strana uključenih u partnerstvo i
promoviše transparentnost u lokalnoj zajednici.
Zajednička
identifikacija
problema
Zajednička izrada
akcionog plana za
realizaciju problema
Zajednička
implementacija
akcionog plana
Zajednička evaluacija i
nadgledanje
realizovanih aktivnosti

 

 

10. Praćenje i implementacija strategije
U skladu sa Odlukom o imenovanju članova Koordinacionog tima (broj: 01-022-284/06 od
14.4.2006. godine), Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o imenovanju članova
Koordinacionog tima (01-022-911/07), Pravilnikom o radu Koordinacionog tima broj: 02/1-
013-1796/07 („Službeni glasnik opštine Vlasenica“, broj 13/07) Koordinacioni tim je
tijelo koje je pored ostalih aktivnosti definisanim u naprijed navedenim dokumentima,
zaduženo za:
(1) Promovisanje partnerstva,
(2) Koordinisanje partnerstva kroz projektni ciklus,
(3) Praćenje i implementaciju Strategije partnerstva sa građanima.
U skladu sa djelogrugom rada jednom godišnje Koordinacioni tim je dužan da vrši
istraživanje javnog mijenja o stepenu primjene Strategije partnerstva.
Nakon identifikovanja potrebe za doradom i ažuriranjem strategije partnerstva,
Koordinacioni tim je dužan da iste predoči Skupštini opštine.

Tijelo zaduženo za usvajanje Strategije partnerstva i njene izmjene i dopune je Skupština
opštine Vlasenica.

http://www.opstina-vlasenica.org 

Ažurirano Srijeda, 16 Travanj 2008 16:38