A A A
Srijeda, 28 Rujan 2022
KAZNA ZA ŽRTVE – AMNESTIJA ZA GENOCID VIŠEGRADA PDF Ispis E-mail
Autor Bakira Hasečić   
Utorak, 17 Veljača 2009 21:05

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

 

U momentu kada je Tribunal iz Haga potvrdio novu optuznicu protiv krvoloka Radovana Karadzica  za genocid i zlocinacki plan, tkz. sud iz Visegrada Osnovni sud u Višegradu – Odjeljenje suda za prekršaje je Udruzenju  «Žena-žrtva rata» 2000,00 KM i odgovornom licu – Bakiri Hasečić, predsjednici Udruženja «Žena-žrtva rata» 600,00 KM i troškove prekršajnog postupka – paušalni iznos od po 150,00 KM što ukupno iznosi 2.900,00 KM, zbog nepostivanja tkz. Zakona Republike Srpske.

 

Kazna tzv. suda  je izrečena zbog pokušaja Udruzenja  da se genocid u Višegradu i BiH ne zaboravi, ali i da spriječi prekrajanje istine od onih koji su i počinili genocid na podrucju Visegrada.

 

U vrijeme kada je objavljena optužnica protiv Karadzica u kojoj se nalazi Višegrad kao općina u udruženom zločinačkom poduhvatu Karadžica i njegovih ubica i kao općina na kojoj je počinjen genocid, danas, nasljednici Karadžićeve politike u Višegradu nas kažnjavaju što smo se usudile dići svoj glas. U 2008 sudovi u RS-u nisu izrekli ni jednu presudu za ratni zločin, ali se danas u Višegradu i

RS-u zato presuđuju ŽRTVE.


Pozivamo probosanske političare, a posebno i isključivo  one koji smatraju da "žrtva treba da se okrene budućnosti", da nam kažu kakva je ovo presuda i da li prema njihovom mišljenju žrtve uopšte trebaju da se žale i bore protiv  ovih fašističkih i diskriminatorskih napada  i tk.zvanih presuda iz RS-a.

 

Mi im poručujemo da ćemo se nastaviti boriti i da nećemo  napustati "filosofiju žrtve" kako nam neki podmeću, jer je naša filosofija borba za pravdu, istini i progon ratnih zločinaca. Naprotiv, Mi ih pozivamo da nam se upravo danas pridruže i da nam pomognu u postizanju naših ciljeva, jer ove žrtve- Udruženje «Žena-žrtva rata» koje okuplja silovane i seksualno zlostavljane su zajedno sa drugim žrtvama uspjele samo u ovoj godini se izboriti  za Rezoluciju Evropskog parlamenta na sjećanje na genocid u Srebenici, ali i za novu optužnicu protiv Karadzica, jer nam je gdin. Bramerc, Glavni tužilac MKSJ-u jos u septembru 2008. godine na zajednickom sastanku obećao da će ova optužnica biti upravo ovakava.Ovo je naša filozofija žrtve i put u buducnost. Nama se iz RS-a, ali i nekih političkiih krugova iz Federacije nudi put u budućnost bez budućnosti.


Pozivamo te političke krugove da nam se pridruže i da ONI napuste političku filosofiju žrtve, jer i mi smatramo da političko zloupotrebljavanje žrtve predstavlja još jedan genocid nad žrtvom.

 

Imaju svjež primjer!!!. Danas je, 2009 godine, tz,sud u Visegradu napravio zločin genocida nad žrtvama Višegrada i BiH.


O ovoj tz, presudi ćemo obavjestiti sve probosanske lidere i stranke,OHR, medjunarodnu javnost, Sud u Strazburu, UN i ICTY i sve one koji se bore za pravo žrtve.

 

PREDSJEDNICA UDRUŽENJA

Bakira Hasečić

 

                                                                                     

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VIŠEGRADU

Odjeljenje suda za prekršaje

BROJ: 091-2-PR-08-000165

Datum: 12.12.2008.godine

 

Osnovni sudu Višegradu po sudiji Kovačević Slavici rješavajući u prekršajnom postupkuprotiv okrivljenih: 1. «Udruženje žena žrtva rta» iz Sarajeva i 2. Odgovornoglica Hasečić Bakire iz Sarajeva, zbog prekršaja iz čl.9.tač.2 i 3. Zakona okomunalnoj policiji («Sl. gl. RS br.5/03) i čl. 83. st. 1. Odluke o komunalnom redu SO Višegrad («Sl. gl. SO Višegrad br.9/05), na osnovu čl. 4. 44. 51 i 55. Zakona oprekršajima Republike Srspke («Sl. gl. RS br. 34/06), u daljem tekstu ZOP-a, d o no s i:

 

R J E Š E NJE

O odgovornosti okrivljenihzbog propuštanja

 

OKRIVLJENI:

1. Udruženje žena žrtvarta», iz Sarajeva – Ul. Trg oteškogbataljona br. 64, JIB 4200829760006

2. HASEČIĆ BAKIRA rođena 30.06.1953.godine uVišegradu, nastanjena u Lidži, Stup, Ul. Mehmedalije Bojića br. 16, JMBG3006953138645

 

ODGOVORNI SU

 

Što su: dana 25.03.2008.godine uvremenu od 11,15 do 12,00 časova na mostu Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu izvršili postavljanje spomen ploče najavnoj površini, istorijskog i nacionalnom spomeniku, mostu Mehmed PašeSokolovića, bez odobrenja nadležnog opštinskog organa, odnosno republičkog ilidržavnog organa,

Čime su: počinili prekršaj iz čl. 9. tač. 2 i 3. Odluke o komunalnom redu SO Višegrad («Sl.gl.SO Višegrad br.9/05), pa se na osnovu čl. 15.st.1. tačke 15.ZOKP i čl. 83.st.1.OOKR

 

K A Ž NJ A V A JU

 

1. «Udruženje žena žrtva rata» -NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 2.000,00 (dvijehiljade) KM

2. HASEČIĆ BAKIRA – Odgovornolice

- za prekršaj iz čl.9.tač.2. i 3ZOKP – NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 150,00 (stotinupedeset) KM

- za prekršaj iz čl. 83.st.1.OOKR – NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 500,00 (petstotina) KM

Na osnovu čl. 12. ZOP-a RS, okrivljenojHasečić Bakiri se izriče JEDINSTVENA novčana kazna u iznosu od 600,00(šestotina) KM.

 

Na osnovu čl. 96. i 98. ZKP-a RS(«Služebni glasnik RS br. 50/03) okrivljeni se obavezuje da sudu na ime troškovaprekršajnog postupka – paušalni iznos plate iznos od po 150,00 (stotinupedeset) KM.

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Kantonalnapolicija SO Višegrad podnjela je ovom sudu zahtjev za pokretanje prekršajnogpostupka pod brojem 05-371-64.2/08 od 19.05.2008.godine, pritiv okrivljenih: 1.«Udruženje žena žrtva rata» iz Sarajeva i 2. Odgovornog lica Hasečić Bakire iz Sarajeva, zbog prekršaja opisanog u izreci ovog rješenja.

 

Predstavnikokrivljenog pravnog lica i okrivljeno odgovorno lice Hasečić Bakira, nisupristupili na usmeni i javni pretes pred ovim sudom zakazan za dan 12.12.2008.godine povodom pomenutog zahtjeva.Sudu su dostavili podnesak i tražili odgodbu usmenog pretresa iz razlogazauzetosti branioca Advokata Borovac Omera iz Goražda na drugim pretresima, koddrugih sudova. Sud podnesak nijeprihvatio iz razloga što je sud vršio pozivanje okrivljenih više puta i to 19.09.2008. godine, 16.10.2008.godine, na koje pretrese se okriveljni nisuodazivali, a sudu su dostavili podneske o odlaganju usmenih pretresa zbogbolesti Odgovornog lica Hasečić Bakire.

 

Kako je sudvršio pozivanje okrivljenih više puta, a okrivljeni se nisu odazvali sud je dana 12.12.2008.godine održao usmeni pretres u prisustvu predstavnika ovlaštenogorgana, a bez prisustva okrivljenih jer je smatrao da su okrivljeni bili dužnipristupiti usmenom pretresu, jer su uredno obaviješteni, bez priustvapunomoćnika Advokata, koji je navodno tog dana bio zauzet.

 

Predstavnikovlaštenog organa pristupio je na usmeni pretres, ostao kod navoda datih uzahtjevu za pokretnaje prekršajnog postupka i s obzirom da su okrivljeni urednoobaviješteni o usmenom pretresu, predložio da sud utvrdi odgovornost okrivljenih zbog propuštanja i okrivljenimaizrekne sankciju na oznovu dokaza koje je podnosilac zahtjeva dostvio uz zahtjevza pokretanje prekršajnog postupka, a odnose se na: Zapisnik o izvršenojkomunalno policijskoj kontroli br. 05-371-48/08 od 25.03.2008.godine i Zapisniko izvršenoj komunalnoj policijskoj kontrolni br. 05-371-64.1/08 od 10.04.2008.godine. S toga je sudokrivljene oglasio odgovornim zbog propuštanja shodno čl.55.ZOP-a RS.

 

Sud je odluku kao u izreci ovogrješenja zasnovao na osnovu dokaza, podnesenih od strane predstavnika ovlaštenogorgana i stekao uvjerenje da se u radnji okrivljenih sadrži obilježje prekršajaiz čl. 9.tač.2.i3. Zakona o komunalnoj policiji(«Sl.g.RS br. 5/03) i čl.83.st.1. Odluke o komunalnom radu SO Višegrad («Sl.gl.SO Višegrad br. 9/05),radi čega je okrivljene oglasio odgovornim i izrekao im primjerene novčanekazne. Prilikom odlučivanja o vrsti ivisini kazne, sud je kod okrivljenih cjenio težinu učinjenih prekršaja,okolnosti pod kojima su učinjeni, te posledice prekršaja u smislu čl. 10. ZOP-aRS. Sud smatra da je ovakva vrst ai visina prekršajne sankcije primjerena težiniučinjenih prekršaja i stepenu prekršajne odgovornosti okrivljenih te da će se saovako utvrđenom kaznom ostvariti svrha kažnjavanja, kako specijalna tako igeneralna prevencija. U smislu čl.96. i 98. ZKP-a RS paušalni iznos troškova određeni su na osnovu složenosti idužine trajanja postupka. Na osnovuizloženog odlučeno je kao u izreci rješenja.

 

POUKA OPRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovogrješenja može se izjaviti žalba Okružnom sudu u Istočnom Sarajevu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi putem ovog Suda, a dostavlja se u TRI, primjerka

 

S U D I J A

M. P. Kovačević Slavica s.r.

 

POUKA O PLAĆANJU NOVČANE KAZNE I TROŠKOVA

Novčanakazna i troškove platiti na žr. br. 562-099-00000556-87 Javni prihodi Republike Srpske, ŠIFRA 723115, ŠIFRA OPŠTINE 113, BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 1077001, a uplatnicu dostaviti ovom sudu kao dokaz o izvršenoj uplati.

Ažurirano Srijeda, 25 Veljača 2009 14:45