A A A
Utorak, 28 Rujan 2021
Objavljen konkurs za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine PDF Ispis E-mail
Autor mpr.gov.ba   
Subota, 21 Lipanj 2008 17:39

20.06.2008. - Javni konkurs za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine objavljen je danas, na web sajtu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Pravo učešća na konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine, a tekst na jednom od jezika u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini piše se na muziku himne autora Dušana Šestića. Radovi se dostavljaju pod šifrom a Komisija može sugerirati autorima određene izmjene i dopune teksta.

Autor ili autori teksta koji bude odabran za tekst himne Bosne i Hercegovine, prenose autorska prava na Bosnu i Hercegovinu. Odabrani rad će biti nagrađen sa 30.000 KM.

Prispjele radove razmatra Komisija za izbor teksta himne koju čine poslanici, ugledni književnici i muzički autor.  Predsjednik Komisije je dr. Hilmo Neimarlija, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, a zamjenici Martin Raguž, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i Ranko Risojević, direktor Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske.

Zadatak Komisije za izbor teksta himne je da izabere najuspješnijeg kandidata i odabrani rad predloži za tekst himne Bosne i Hercegovine.

Konkurs je dostavljen službenim glasilima entiteta i Brčko distrikta, a početkom naredne sedmice biće objavljen i u sredstvima informiranja. Rok za dostavljanje prijava je 01.10.2008.

Pozivaju se svi zainteresirani građani da učestvuju u konkursu i daju svoj prijedlog teksta buduće reprezentativne pjesme Bosne i Hercegovine.

 www.mpr.gov.ba

Na osnovu člana 5. Odluke o imenovanju Komisije za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 38/08) Komisija za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine raspisuje


JAVNI KONKURS ZA IZBOR TEKSTA HIMNE BOSNE I HERCEGOVINE


Uslovi javnog konkursa su:

a) Pravo učešća na konkursu imaju državljani Bosne i Hercegovine;
b) Tekst himne se piše na jednom od službenih jezika koji je u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini;
c) Tekst himne se piše na muziku himne Bosne i Hercegovine autora Dušana Šestića, koja se sastoji od orkestarske partiture koja se nalazi u dodatku Zakona o državnoj himni Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», broj 19/01);
d) Tekst himne se dostavlja Komisiji u tri primjerka, pod šifrom, a u posebno zapečaćenoj koverti se navode podaci o autoru i njegove kontakt informacije;
e) Autoru ili autorima odabranog rada Komisija može sugerisati određene izmjene i dopune teksta;
f) Autor ili autori teksta koji bude odabran za tekst himne Bosne i Hercegovine prenose autorska prava na Bosnu i Hercegovinu.


Radovi koji ne budu ispunjavali uslove pod tačkama od a) do f) neće biti uključeni u postupak izbora.
Prijavljeni radovi se ne vraćaju.


Odabrani rad koji bude predložen za tekst himne Bosne i Hercegovine biće nagrađen sa 30.000,00 KM (trideset hiljada konvertibilnih maraka). Autorsko pravo na tekst himne Bosne i Hercegovine zadržava Bosna i Hercegovina.
Učešćem na konkursu, svaki učesnik prihvata propisane uslove javnog konkursa.


Prijave na konkurs sa radovima dostavljaju se najkasnije do 01.10.2008. godine na adresu:
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Trg Bosne i Hercegovine broj 1
71000 Sarajevo,
sa naznakom: "Za Komisiju za izbor teksta himne Bosne i Hercegovine – Ne otvaraj" .


Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Predsjednik Komisije za izbor teksta himne
Bosne i Hercegovine
Dr. Hilmo Neimarlija